Vedtægter for B1950 Støtteklub

 

§1 Foreningens navn er B1950 Støtteklub. Foreningen er stiftet den 13. januar 1973. Foreningen hjemsted er Aabenraa kommune.

 

§2 Foreningens formål er alene at støtte boldklubben B1950. Midler kan udloddes lejlighedsvis.

 

§3 Kontingentet fastsattes af bestyrelsen. Medlemskab er gældende for kalenderåret.

 

§4 Generalforsamling er den højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april, så vidt mulig i forbindelse med Boldklubben B1950´s generalforsamling. Der indvarsles til generalforsamling med 14 dages varsel ved annoncering i Tinglev ugeblad, eller brev / e-mail til medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller mindst 1/3 af foreningen medlemmer fremsender skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden. Forslag der ønskes behandles på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamling. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeafgivelsen kan afgive ifølge skriftlig fuldmagt til et medlem. Foruden støtteklubbens medlemmer har også medlemmer af B1950 stemmeret.

 

§5 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Formandens beretning om foreningens i det forløbne år. Godkendelse af det reviderede regnskab. Indkommende forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter for disse. Valg af revisorer og suppleant. Eventuelt.

 

§6 På den ordinære generalforsamling vælges jævnfør § 5, bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. I ulige år vælges 3 , i lige år 4. Der vælges to suppleanter. Suppleanter afgår hvert år. Der vælges to revisor samt en revisorsuppleant, for 1 år. Bestyrelsen kan supplere sig med op to medlemmer frem til næste generalforsamling. Gen indsupplering kan ske. Bestyrelsen konstatere sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

§7 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er mødt. Formanden foranlediger i sammenarbejde med Boldklubben B1950´s formand, at der afholdes orienterende fællesmøder efter behov.

 

§8 Kassereren fører regnskab for foreningen. Foreningens revisor skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå foreningens samlede regnskab og konstatere, at beholdningerne er tilstede.

 

§9 Sekretæren fører referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger. Referaterne udsendes til bestyrelsen.

 

§10 Foreningen kan kun opløses, såfremt mindst ¾ af, de fremmødte medlemmer og fuldmagter, stemmer derfor på to generalforsamlinger, der indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers mellemrum. I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler til B1950 Bolderslev.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 30.Marts 2009